Rambla Xavier Cugat 45, 17007 Girona

Auditoria de seguretat informàtica per a empreses

La seguretat informàtica és una preocupació creixent en l’era digital. L’auditoria de seguretat informàtica per a empreses és una eina crítica per avaluar i millorar la protecció de les dades i la xarxa de la teva empresa. A CIS Informàtica, oferim serveis d’auditoria de ciberseguretat per assegurar-nos que les teves dades i la teva infraestructura estiguin protegides.

Auditoria de seguridad informatica
Auditoria de ciberseguridad

Per què és important l'auditoria de seguretat informàtica per empreses?

L’auditoria de ciberseguretat no només ajuda a identificar les àrees de vulnerabilitat, sinó que també ajuda a prevenir riscos importants i a garantir el compliment de regulacions com el RGPD. Aquest servei és fonamental per a totes les empreses, ja que un enfocament proactiu a la seguretat informàtica pot evitar problemes greus en el futur. Amb l’ajuda dels nostres experts, pots estar segur que les teves dades i sistemes estan en bones mans.

Avaluació completa

Avaluació exhaustiva i revisió minuciosa de la teva infraestructura i polítiques de seguretat per identificar àrees de millora i riscos potencials.

Identificació de vulnerabilitats

Identifiquem i destaquem les possibles debilitats o punts febles en els teus sistemes de seguretat, per garantir una protecció més efectiva.

Polítiques i procediments

Revisem i assessorem sobre les polítiques i procediments de seguretat existents, assegurant que estiguin actualitzats.

Conformitat legal

Assegurem el compliment de les lleis i regulacions vigents en matèria de seguretat informàtica, com el RGPD, per evitar sancions i riscos legals.

Informe detallat

Proporcionem un informe complet i detallat que resumeix les nostres avaluacions, les descobertes importants i les recomanacions per a la millora de la seguretat.

Pla d'acció

Desenvolupem un pla d'acció personalitzat en col·laboració amb tu per abordar les àrees de millora identificades i reforçar la teva seguretat informàtica.

Enfocament Personalitzat per a empreses

Assessorament en seguretat informàtica de primer Nivell

Oferim un enfocament personalitzat per a cada client empresarial. El nostre equip de professionals en seguretat informàtica treballarà estretament amb la teva empresa per comprendre les teves operacions i riscos particulars. Això ens permet proporcionar assessorament en seguretat informàtica de primer nivell que està adaptat a les teves necessitats i prioritats. Amb la nostra ajuda, podràs abordar els desafiaments de seguretat de manera eficaç i millorar la protecció de les teves dades i sistemes.

Auditories de ciberseguretat Personalitzades

Les nostres auditories personalitzades impliquen una revisió detallada dels teus sistemes i polítiques de seguretat per identificar qualsevol vulnerabilitat o risc potencial. Mitjançant aquesta avaluació específica, podem proporcionar-te recomanacions i solucions concretes per millorar la teva seguretat informàtica.

Gestió de Polítiques de seguretat

La gestió de polítiques és essencial per mantenir una seguretat cohesiva i eficaç. Treballem amb la teva empresa per establir i mantenir polítiques de seguretat clares i actualitzades que protegeixin les teves dades i sistemes. Aquesta gestió inclou la supervisió contínua i l'adaptació a les noves amenaces i desafiaments.

Conformitat Regulatòria

És crucial assegurar-se que la teva empresa compleixi amb les regulacions de seguretat vigents, com el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Mitjançant les nostres auditories i assessorament, garantim que compleixis amb aquestes regulacions, evitant sancions i protegint la privadesa de les dades.

Detecció d'Intrusions

La detecció d'intrusions és una part vital de la teva estratègia de seguretat. Implementem sistemes de monitorització i detecció d'intrusions que permeten identificar possibles amenaces en temps real. Això ens permet prendre mesures immediates per protegir els teus sistemes i dades.

Protecció de Dades Confidencials

La protecció de les dades confidencials dels teus clients i de l'empresa és una de les nostres principals prioritats. Reforcem les teves defenses per assegurar que aquestes dades romanguin fora de l'abast de qualsevol amenaça o atac cibernètic.

Educació en ciberSeguretat

Considerem que la formació i l'educació en seguretat informàtica són fonamentals. Oferim programes de formació als teus empleats per crear una cultura de seguretat dins de l'empresa. Aquesta educació augmenta la consciència de les amenaces i ajuda els membres de l'equip a prendre precaucions adequades.

Preguntas Frecuentes

FAQs

Una auditoria de seguretat de la informació és un procés sistemàtic i rigorós per avaluar i verificar la seguretat dels sistemes, les dades i la infraestructura informàtica d’una empresa. Aquesta revisió minuciosa implica l’anàlisi de polítiques, procediments, pràctiques i controls de seguretat per assegurar-se que estiguin en conformitat amb els estàndards i les regulacions pertinents. L’objectiu principal d’una auditoria de seguretat de la informació és identificar vulnerabilitats, riscos i àrees de millora per reforçar la protecció de les dades i prevenir amenaces de seguretat.

En una auditoria de seguretat informàtica, es realitzen les següents activitats:

 • Avaluació de la infraestructura de seguretat, incloent la xarxa, els servidors i els sistemes.
 • Revisió de les polítiques i procediments de seguretat per assegurar-se que estiguin actualitzats i efectius.
 • Identificació i anàlisi de possibles vulnerabilitats en els sistemes i les aplicacions.
 • Monitorització de l’ús de les tecnologies de seguretat com, antivírus i sistemes de detecció d’intrusions.
 • Comprovació del compliment de les regulacions i les lleis en matèria de seguretat.
 • Generació d’un informe detallat que resumeix les troballes i les recomanacions per a la millora de la seguretat.

Una auditoria de seguretat informàtica generalment consta de les següents fases:

 • Planificació: Es defineixen els objectius, l’abast i els recursos per a l’auditoria.
 • Recopilació d’Informació: Es recopilen dades sobre els sistemes, les polítiques i les pràctiques de seguretat.
 • Anàlisi i Avaluació: Es realitza una avaluació detallada de la seguretat i s’identifiquen les àrees de millora.
 • Informe i Recomanacions: Es crea un informe que inclou les descobertes de l’auditoria i les recomanacions per a la millora.
  Implementació: Les recomanacions es posen en pràctica per millorar la seguretat.
 • Seguiment: Es realitza un seguiment per garantir que les millores s’implementin i siguin efectives.

Aquestes fases garanteixen un procés integral per avaluar i millorar la seguretat informàtica d’una empresa.

Una auditoria de seguretat informàtica es realitza periòdicament per avaluar i assegurar la integritat, confidencialitat i disponibilitat dels sistemes informàtics d’una organització.

 1. Durant la implementació de nous sistemes informàtics o tecnològics.
 2. Després de realitzar canvis significatius en la infraestructura tecnològica de l’organització.
 3. Com a resposta a amenaces cibernètiques conegudes o incidents de seguretat.
 4. Per complir amb els requisits de conformitat o regulació de seguretat.
 5. De manera periòdica, com ara anualment o cada dos anys, per mantenir una postura de seguretat robusta.