Rambla Xavier Cugat 45, 17007 Girona
recuperacion de desastres

News

Com garantir la continuïtat del negoci amb un pla de recuperació de desastres efectiu

En l’entorn empresarial actual, assegurar la continuïtat del negoci és fonamental per mantenir l’estabilitat financera, la confiança dels clients i la reputació de l’empresa. Qualsevol interrupció, ja sigui causada per desastres naturals, fallades tecnològiques o errors humans, pot tenir conseqüències greus. Per això, és essencial disposar d’un pla de recuperació de desastres (DRP) ben estructurat.

Un pla de recuperació de desastres és un conjunt de procediments i accions dissenyats per restaurar els sistemes crítics de l’empresa després d’un incident disruptiu. Aquest pla inclou l’avaluació de riscos, l’establiment de polítiques de recuperació, la creació d’equips especialitzats i la implementació de solucions tecnològiques adequades.

L’objectiu d’aquest article és oferir una guia pràctica per crear i implementar un DRP efectiu. A més, destacarem com CIS Informàtica pot ajudar les empreses a desenvolupar i mantenir aquests plans, assegurant així la seva capacitat per afrontar i superar qualsevol desastre.

2. Importància de Tenir un Pla de Recuperació de Desastres

Tenir un pla de recuperació de desastres (DRP) és essencial per garantir la continuïtat operativa d’una empresa en situacions adverses. A continuació, s’expliquen algunes raons clau per les quals un DRP és indispensable:

Protecció contra pèrdues financeres i d’informació Les interrupcions en les operacions poden resultar en pèrdues financeres significatives, ja sigui per la parada de la producció, la pèrdua de vendes o els costos de reparació i recuperació. A més, la pèrdua d’informació crítica pot tenir conseqüències irreparables, especialment si inclou dades de clients, registres financers o propietat intel·lectual.

Assegurament de la reputació i la confiança dels clients Els clients esperen que les empreses amb les quals fan negocis siguin fiables i capaces de gestionar les adversitats. La manca de preparació davant d’un desastre pot erosionar la confiança dels clients, afectant la reputació de l’empresa i provocant la pèrdua de clients a llarg termini.

Compliment de normatives legals i reguladores Moltes indústries estan subjectes a normatives que requereixen la implementació de plans de recuperació de desastres per protegir la informació i assegurar la continuïtat dels serveis. Complir amb aquestes normatives no només evita sancions legals, sinó que també demostra el compromís de l’empresa amb les millors pràctiques.

Casos reals de fallides empresarials per manca de DRP Hi ha nombrosos exemples d’empreses que han patit greus conseqüències per no tenir un DRP efectiu. Per exemple, algunes empreses no van poder recuperar-se després de desastres naturals com huracans o terratrèmols, mentre que altres van perdre clients i ingressos significatius a causa de ciberatacs que van comprometre la seva informació crítica. Aquests casos subratllen la necessitat d’estar preparat per a qualsevol eventualitat.

Disposar d’un DRP no només és una mesura de protecció, sinó també una inversió en la resiliència i sostenibilitat a llarg termini de l’empresa.

3. Passos per Crear un Pla Efectiu de Recuperació de Desastres

Crear un pla de recuperació de desastres (DRP) efectiu implica una sèrie de passos ben definits que asseguren que l’empresa estigui preparada per afrontar i recuperar-se de qualsevol tipus de desastre. A continuació, es detallen els passos principals:

3.1. Avaluació de Riscos i Amenaces

Identificació dels possibles desastres (naturals, tecnològics, humans) El primer pas en la creació d’un DRP és identificar les amenaces potencials que podrien afectar l’empresa. Això inclou desastres naturals com terratrèmols, inundacions o huracans; desastres tecnològics com ciberatacs, fallades del sistema o apagades elèctriques; i desastres humans com errors operacionals, sabotatge o robatori.

Anàlisi de l’impacte empresarial (BIA) per prioritzar recursos i accions Un cop identificades les amenaces, es realitza una anàlisi de l’impacte empresarial (BIA) per determinar com cada tipus de desastre podria afectar les operacions de l’empresa. El BIA ajuda a identificar els processos crítics i les funcions essencials que necessiten una recuperació ràpida. Aquest pas és crucial per prioritzar els recursos i les accions necessàries per minimitzar l’impacte d’un desastre.

3.2. Desenvolupament de Polítiques i Objectius de Recuperació

Establiment d’objectius de temps de recuperació (RTO) i punts de recuperació de dades (RPO) Després de l’avaluació de riscos i l’anàlisi de l’impacte empresarial, el següent pas és establir objectius de temps de recuperació (RTO) i punts de recuperació de dades (RPO). L’RTO determina el temps màxim acceptable que un procés pot estar inoperatiu abans de causar un impacte significatiu en l’empresa. L’RPO, en canvi, defineix la quantitat màxima de dades que es poden perdre durant un desastre, mesurada en temps, com per exemple quantes hores o minuts de dades es poden perdre sense que això tingui un efecte negatiu greu.

Definició de les polítiques de recuperació per a cada tipus de desastre Un cop establerts els objectius de recuperació, es desenvolupen polítiques específiques per a cada tipus de desastre identificat. Aquestes polítiques inclouen procediments detallats per a la recuperació de sistemes i dades, assignació de responsabilitats a l’equip de recuperació, i instruccions clares per a la comunicació i coordinació durant un desastre. Les polítiques de recuperació han de ser exhaustives i cobrir tots els aspectes de la resposta al desastre per garantir una recuperació ràpida i efectiva.

3.3. Creació d’un Equip de Recuperació de Desastres

Assignació de rols i responsabilitats Un component crític d’un pla de recuperació de desastres és la creació d’un equip dedicat que pugui respondre de manera eficaç davant qualsevol emergència. Aquest equip ha de tenir rols i responsabilitats clarament definits per assegurar que cada membre sap exactament què fer durant un desastre. Això inclou un coordinador de recuperació, tècnics de sistemes, especialistes en comunicacions, i altres membres necessaris per a les operacions de l’empresa.

Formació de l’equip en procediments de recuperació A més de definir els rols, és essencial proporcionar formació adequada a tots els membres de l’equip. Aquesta formació ha d’incloure simulacions de desastres, exercicis pràctics i actualitzacions regulars sobre els procediments de recuperació. L’objectiu és assegurar que l’equip estigui preparat per actuar ràpidament i eficaçment en qualsevol situació de desastre.

3.4. Implementació de Solucions Tecnològiques

Sistemes de còpies de seguretat i recuperació Una part fonamental del pla de recuperació de desastres és tenir sistemes robusts de còpies de seguretat i recuperació. Aquests sistemes han de permetre realitzar còpies de seguretat freqüents de les dades crítiques de l’empresa i assegurar una recuperació ràpida en cas de pèrdua de dades. És important establir una política clara de còpies de seguretat que defineixi la freqüència i el tipus de còpia de seguretat (incremental, completa, diferencial).

Infraestructura de redundància i alta disponibilitat Per minimitzar el temps d’inactivitat i garantir la continuïtat del negoci, és crucial implementar una infraestructura de redundància i alta disponibilitat. Això pot incloure la duplicació de servidors, xarxes i altres recursos crítics, així com la configuració de sistemes de commutació per error automàtica que permetin a l’empresa mantenir-se operativa fins i tot durant un desastre.

Serveis al núvol i solucions de recuperació com a servei (RaaS) Les solucions al núvol i els serveis de recuperació com a servei (RaaS) ofereixen una manera flexible i escalable de protegir les dades i les aplicacions de l’empresa. Aquests serveis permeten realitzar còpies de seguretat de dades al núvol i proporcionar accés ràpid a entorns de recuperació en cas de desastre. A més, les solucions al núvol poden oferir una redundància geogràfica, assegurant que les dades estiguin protegides fins i tot en cas de desastres que afectin una regió completa.

3.5. Desenvolupament de Procediments Detallats de Recuperació

Documentació de passos específics per a la recuperació de sistemes i dades El desenvolupament d’un pla de recuperació de desastres (DRP) eficaç requereix la documentació detallada de tots els passos necessaris per restaurar sistemes i dades. Això inclou instruccions clares i seqüencials sobre com recuperar cada aplicació i base de dades crítica, des de l’inici fins a la finalització. Aquesta documentació ha d’estar accessible per a tot l’equip de recuperació i ha de ser fàcil d’entendre per assegurar una resposta ràpida i eficaç.

Protocols de comunicació interna i externa durant un desastre Una part crucial del DRP és establir protocols de comunicació que detallin com es comunicarà l’equip internament i amb les parts externes durant un desastre. Això inclou la definició de canals de comunicació, persones de contacte, i informació que ha de ser compartida amb clients, proveïdors i altres parts interessades. Els protocols de comunicació han d’assegurar que tothom estigui informat de manera oportuna i precisa sobre l’estat de la recuperació.

3.6. Prova i Manteniment del Pla

Proves regulars del DRP per assegurar-ne l’efectivitat Per garantir que el DRP sigui efectiu quan es necessiti, és essencial realitzar proves regulars. Aquestes proves poden incloure simulacions de desastres i exercicis pràctics per verificar que tots els aspectes del pla funcionen correctament. Les proves ajuden a identificar qualsevol debilitat o àrea de millora en el pla i assegurar que l’equip estigui preparat per respondre de manera adequada.

Revisió i actualització contínua del pla basat en canvis tecnològics i empresarials El DRP ha de ser un document viu que s’actualitzi regularment per reflectir els canvis en la infraestructura tecnològica i en les necessitats empresarials. Això inclou revisar i ajustar el pla per incorporar noves tecnologies, processos empresarials canviants i lliçons apreses de proves anteriors. La revisió contínua assegura que el pla segueixi sent rellevant i efectiu davant qualsevol situació de desastre.

4. Com CIS Informàtica Pot Ajudar a Desenvolupar i Implementar un Pla de Recuperació de Desastres

Descripció dels serveis de CIS Informàtica en avaluació de riscos i BIA CIS Informàtica ofereix serveis especialitzats en l’avaluació de riscos i l’anàlisi d’impacte empresarial (BIA). El nostre equip d’experts treballa amb la seva empresa per identificar possibles desastres que podrien afectar les operacions, des d’amenaces naturals fins a fallades tecnològiques i errors humans. Mitjançant una BIA detallada, ajudem a prioritzar recursos i establir un pla clar per a la continuïtat del negoci.

Solucions tecnològiques oferides per CIS Informàtica (còpies de seguretat, RaaS, etc.) CIS Informàtica proporciona una gamma completa de solucions tecnològiques per assegurar que les dades i sistemes de la seva empresa estiguin protegits. Oferim serveis de còpies de seguretat robustos, tant locals com al núvol, per garantir que les seves dades estiguin segures i recuperables en cas de desastre. A més, les nostres solucions de Recuperació com a Servei (RaaS) asseguren que pugui restablir les operacions ràpidament, minimitzant el temps d’inactivitat.

Serveis de consultoria: La implementació d’un pla de recuperació de desastres efectiu requereix més que tecnologia; també necessitem un equip preparat i ben entrenat. CIS Informàtica ofereix serveis de consultoria per ajudar a desenvolupar procediments detallats de recuperació i protocols de comunicació.

Casos d’èxit on CIS Informàtica ha ajudat empreses a implementar DRP efectius CIS Informàtica ha ajudat nombroses empreses a desenvolupar i implementar plans de recuperació de desastres efectius. Un dels nostres casos d’èxit inclou una gran empresa de serveis financers que, gràcies al nostre DRP, va poder restablir completament les seves operacions en menys de 24 hores després d’una fallada crítica del servidor. Altres casos inclouen empreses del sector de la salut i manufactura, que han evitat pèrdues significatives gràcies a les nostres solucions de còpies de seguretat i recuperació.

Amb CIS Informàtica, les empreses poden tenir la tranquil·litat de saber que estan preparades per qualsevol eventualitat, amb plans sòlids i equips ben entrenats per assegurar la continuïtat del negoci.

Restarem sempre a la seva disposició

Assessori's ara sense cap compromís!

CIS Informatica Girona

Butlletí gratuït

Subscriu-te al nostre butlletí per estar al corrent de les últimes novetats en informàtica per empreses. Pots donar-te de baixa quan vulguis des dels mateixos correus.